Vår integritetspolicy

Prebens smörrebröd värnar om dig som kund, vilket bl.a innebär att vi hanterar dina personuppgifter på ett sätt som tar hänsyn till din integritet. I integritetspolicy beskrivs vilka personuppgifter vi samlar in från dig genom våra interaktioner med dig samt hur vi använder dessa uppgifter. Integritetspolicyn beskriver även dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande.

Typer av personuppgifter som behandlas:

Vi behandlar dessa typer av personuppgifter:
Företagsamn, adresser, leveransadresser, mejladresser, telefonnummer till beställare, kontaktpersoner.

Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen:

Vi använder personuppgifter för att bedriva vår verksamhet och leverera de produkter och tjänster vi tillhandahåller.

Hur har vi fått in dina personuppgifter?

Från dig själv och från din medarbetare i ditt företag som för din räkning beställt varor/tjänster.

Laglig grund för att behandla dina personuppgifter:

Det är nödvändigt att behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla ett avtal där du är part.
Vi är skyldiga enligt lag att behandla dina personuppgifter (rättslig förpliktelse)
Personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning.

Vem får ta del av dina personuppgifter?

Följande får ta del av dina personuppgifter:
Myndighet efter begäran enl. lag.
Vi kommer inte att sälja eller hyra ut dina personuppgifter till andra företag.

Tredje land:

Vi kommer inte att överföra dina personuppgifter till tredje land (land utanför EU/EES).

Hur länge sparas dina personuppgifter?

Dina personuppgifter kommer att sparas till dess att syftet med behandlingen av personuppgifterna är uppfyllt. Personuppgifterna kommer sedan att hanteras enligt de lagar och regler som gäller.

Dina rättigheter när dina personuppgifter behandlas av oss:

•Begära tillgång till dina personuppgifter
•Begära rättelse, radering eller begränsning av behandling av dina personuppgifte
• Klaga på vår behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen/Integritetsskyddsmyndigheten
Eftersom det finns särskilda regler kring hanteringen av allmänna handlingar så begränsas ibland vissa av dessa rättigheter.